Input:

Bezpečná práca na vysokozdvižnej plošine

22.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.05.4 Manažérstvo rizika

Ing. Viktor Drugda

2019.05.4.1 Bezpečná práca na vysokozdvižnej plošine

Ing. Jozef Mikula, PhD.

Pracovná plošina je zdvíhacie zariadenie vybavené pracovným miestom pre obsluhu v podobe koša alebo plochy obklopené zábradlím. Umožňuje prácu vo výške na miestach inak nedostupných, ako sú okraje striech, koruny stromov, osvetľovacie stožiare, trolejové vedenia elektrických dráh. Väčšina plošín umožňuje pohyb nielen do výšky ale v kruhu danom dosahom ramena. Plošina môže byť vybavená zdrojom elektriny pre používanie ručného elektrického náradia. Pracovná plošina približuje pracovníkov na miesto práce.

Príbuzným zariadením sú rôzne typy zdvihákov, ktoré naopak zdvíhajú zariadenie, na ktorom sa pracuje, do polohy vhodné pre prácu (automobil v autoservise).

Pracovná plošina môže byť súčasťou montážnych automobilov pre stavbu a údržbu trolejového vedenia, takzvané trolejové veže.

Tieto zariadenia poznáme všetci. Stretávame sa s nimi na uliciach, sídliskách a ďalších miestach prístupných verejnosti. Bola zaradená do kategórie vyhradených zdvíhacích zariadení. To svedčí o tom, že sa jedná o zariadenie, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť.

vyhradené technické zariadenia zdvíhacie zariadenia. Hovoríme o pracovných plošinách. Nedokážeme si bez nich predstaviť napríklad zdobenie verejných priestorov pred vianočnými sviatkami.

Zvláštna starostlivosť spočíva najmä v tom, že revíziu na týchto zariadeniach musí vykonávať revízny technik s príslušnou kvalifikáciou v zmysle „Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia”, ktorou sa určujú vyhradené zdvíhacie zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti.

Druhy zdvíhacích technických zariadení sa rozdeľujú podľa miery ohrozenia do skupiny A, skupiny B alebo skupiny C.

  • - v skupine A sú technické zariadenia s vysokou mierou ohrozenia,
  • - v skupine B sú technické zariadenia s vyššou mierou ohrozenia a
  • - v skupine C sú technické zariadenia s nižšou mierou ohrozenia.

Technické zariadenia skupiny A a technické zariadenia skupiny B sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Technické zariadenia zdvíhacie skupiny A podľa druhu sú:

  1. žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1 000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej dráhy žeriavu a dočasnej dráhy žeriavu výložníkového typu,
  2. pohyblivá pracovná plošina s motorovým pohonom a s výškou zdvihu nad 1,5 m,
  3. výťah a zdvíhacia plošina, ktorá je trvalou súčasťou budovy a objektu.

Prevádzka a technický stav plošiny musí byť zabezpečený podľa technickej dokumentácie dodanej výrobcom (podľa návodu na používanie).

Obsluhovať vyhradené technické zariadenie - pracovnú plošinu - môže len osoba, ktorá má viac ako 18 rokov, je zdravotne spôsobilá a má platný preukaz „kvalifikáciu pre konkrétny typ plošiny”.

Odborná spôsobilosť je určená vyhláškou 508/2009 Z. z.. Obsluha plošiny musí byť oboznámená s návodom na použitie. Návod na obsluhu, dodaný výrobcom zariadenia, je súčasťou každého výrobku. Avšak obzvlášť požičovne týchto zariadení návody na obsluhu často nemajú. Pri zapožičanie by mal byť zákazník ubezpečený, že plošina je po technickej stránke v poriadku a že bola pravidelne prepracovávať. Zákazník by mal byť tiež oboznámený so všetkými potrebnými informáciami na bezpečné zaobchádzanie a mal by mať k dispozícii návod pre obsluhu zariadenia. Toto ale nie je vždy plnené a zaistené.

Na plošine musí byť vyznačená nosnosť (u pojazdných výložníkových i max. výška zdvihu). Na stanovisku pre obsluhovateľa plošiny musia byť uvedené prevádzkové údaje (štítok na ovládacej skrinke).

Revízne skúšky sa pre závesné plošiny vykonávajú v lehotách stanovených výrobcom, pre plošiny na automobilovom podvozku je lehota revízie min. 1x ročne.

U závesných plošín sa revízna skúška vykonáva vždy po premiestnení plošiny napr. na ďalšiu budovu (nie však len po posunutí po streche, kedy stačí vyskúšanie vyškoleným vedúcim montážnej čaty). Revíznu skúšku vykonáva revízny technik.

Pred začatím prevádzky musí obsluha prekontrolovať, či jednotlivé časti plošiny nevykazujú zjavné závady a či na plošine alebo v dráhe plošín nie sú nežiadané predmety. Obsluha môže uviesť plošinu do pohybu až po prekontrolovaní bezpečnej polohy osôb na plošine. Ďalšie opatrenia, hlavne u závesných plošín stanoví návod od výrobcu.

Pri práci na plošine nad komunikáciami (cesty, chodníky) musí byť do priestoru pod plošinou zamedzený prístup osobám i vozidlám, a to ohradením priestoru, popr. strážením poverenou osobou. Pojazdná plošina musí mať zabezpečenú stabilitu s ohľadom na únosnosť či iné vlastnosti podložia.

Nie je dovolené umiestňovať ju na šikmých plochách, svahoch a sklonoch, ktoré prekračujú hodnoty určené výrobcom. Rovina pojazdnej plošiny sa nesmie odchyľovať o viac než 5o od vodorovnej roviny alebo roviny točne počas pohybov výsuvnej konštrukcie (viď návod na použitie).

Spôsob stabilizácie pojazdnej plošiny sa stanoví podľa miestnych podmienok a návodu na použitie (pomocou stabilizačných podpier, príp. úpravy terénu atd.). Vysunuté podpery sa nesmú zapierať o mreže kanalizačných vpustí, poklopy, okraje výkopov, nespevnené krajnice a iné miesta, kde by mohlo dôjsť k prepadnutiu podpier.

Vedúci zamestnanec je zodpovedný za určenie a preverenie miesta pre rozpätkovanie plošiny.

Pracovná plošina musí byť vždy vybavená vnútorným madlom. Pri práci v koši je zakázané pridržiavať sa vonkajšieho rámu koša.

Je zakázané vystupovať mimo plošinu bez 100% osobného zabezpečenia proti pádu z výšky.

Vstupovať na plošinu a vystupovať z nej je možné len za jej stavu bez pohybu a v mieste

na to určenom.

Po ukončení prevádzky nesmú byť na plošine ponechané žiadne predmety. OOPP proti pádu z výšky (bezpečnostný postroj) musí mať osoba na plošine vždy pripevnené ku kotviacemu bodu

Je zakázané pracovať s plošinou v blízkosti vonkajšieho el. vedení VN a VVN, hlavne v ochrannom pásme vonkajšieho vedenia, bez súhlasu prevádzkovateľa a dodržania príslušných podmienok.

Pri práci na plošine musia zamestnanci dbať na to, aby:

• bremená na plošine boli rozložené pokiaľ možno rovnomerne,

• nebola prekročená maximálna nosnosť (vrátane hmotnosti osôb),

• bola dodržiavaná bezpečná vzdialenosť plošiny od pevných prekážok, najmä aby nedošlo k narazeniu ramien a klietky o prekážku a prirazenie osoby medzi pracovnú klietku a rám vozidla,

• bremená nepresahovali obrysy plošiny a aby boli zabezpečené proti prípadnému posunutiu alebo vypadnutiu.

Obsluha musí ovládať plošinu tak, aby všetky pohyby boli plynulé, bez náhlych zmien rýchlosti, ktoré by mohli spôsobiť rozhojdanie plošiny.

Je zakázané opustiť plošinu pri zapnutom hl. vypínači, bežiacom hl. motore a pod.

Plošina nesmie byť prevádzkovaná, pokiaľ sa zhoršia poveternostné podmienky natoľko, že ohrozujú jej bezpečné použitie (silný vietor, námraza a pod.).

Porušenia pri používaní pracovnej plošiny.

Ďalej by som chcel uviesť niekoľko porušení, ku ktorým dochádza a ktoré môžu mať aj tragické následky.

1. Pozrime sa napríklad na ulici, kde plošina pracuje. Základnou požiadavkou je zabezpečiť ohrozený priestor pod miestom práce vo výške. Veľmi často toto nie je splnené a pod košom sa voľne pohybujú občania vrátane mamičiek s kočíkmi. Obsluha si pravdepodobne ani neuvedomuje, že aj ten najlepší pracovník môže upustiť pracovný nástroj a čo by


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: