Input:

BOZP pri zváraní plameňom

22.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zváranie plameňom je jedným z najstarších spôsobov zvárania. V priemysle sa začal v širšom meradle používať začiatkom nášho storočia. V súčasnosti sa nahrádza čoraz viac oblúkovými spôsobmi zvárania. Cieľom procesu je vytvoriť nerozoberateľný spoj s takými istými chemickými a mechanickými vlastnosťami, aké má materiál, ktorý sa zvára.

Pri zváraní plameňom sa toto teplo získava spaľovaním horľavého plynu s použitím plynu, ktorý podporuje horenie. V prevažnej väčšine je horľavým plynom acetylén a horenie podporujúci plyn býva kyslík. Pri spaľovaní acetylénu v kombinácii s kyslíkom sa dosahuje teplota až , čo postačuje na roztavenie mnohých kovových materiálov.

Pri zváraní plameňom sa ako horľavý plyn zatiaľ skoro výlučne používa acetylén, pretože jeho spaľovaním sa dosahuje najvyššia teplota plameňa.

Kliknutím otvoríte obrázok v novom okne

Legenda: 1- zvarovaný dielec, 2 - zvar, 3 - prídavný materiál,
4 - plynový plameň, 5 - palivový plyn a kyslík, 6 - zvárací horák

Zváranie plameňom je tavný spôsob zvárania, pri ktorom spaľovaním zmesi horľavého plynu a kyslíka sa uvoľňuje teplo potrebné na roztavenie základného a prídavného materiálu.

Ako horľavý plyn sa na zváranie najčastejšie používa acetylén. V súčasnosti sa okrem acetylénu používajú i skvapalnené horľavé plyny na báze metylacetylénu a iných uhlovodíkov, dodávaných pod obchodnými názvami MAPP a APACHI.

Fľaše na plyn musia byť zabezpečené proti prevrhnutiu, nutné je ich chrániť pred sálavým teplom !napr. slnkom alebo otvoreným ohňom. Teplé fľaše sa z pracoviska musia odstrániť a označiť. Ak vznikne na pracovisku oheň, tak najskôr sa odstránia plné fľaše na vodík, acetylén, iné horľavé plyny. Zváracie súpravy je potrebné od seba oddeliť na vzdialenosť alebo vložiť nehorľavú stenu. Tesnosť spojov a armatúr možno zisťovať len mydlovou vodou. Do acetylénovej hadice sa umiestňuje hadicová poistka.

Acetylén je plyn s charakteristickým éterickým zápachom, je ľahší ako vzduch a zo vzduchom tvorí výbušnú zmes.

Kliknutím otvoríte obrázok v novom okne

Obr. Schéma zvárania plameňom

1 kyslíková fľaša, 2 acetylénová fľaša, 3 bezpečnostná poistka, 4 kyslíková hadica.
5-acetylénová hadica, 6-horák, 7-prídavný materiál, 8-špička horáku,
9-zváraný materiál, 10-plameň

Farebné označenia fliaš

Farebné označenie na hrdle fľaše:

kyslík - modrá

vodík - biela;

acetylén- gaštanová;

argón - tmavozelená;

dusík - čierna;

oxid uhličitý - sivá;

hélium - hnedá.

Bezpečnostné zásady pri plameňovom zváraní

Pri zváraní v uzavretých a tesných priestoroch so zvýšeným nebezpečenstvom otravy a zadusenia musia byť vždy prítomné aspoň dve osoby. Zvárač pracujúci v takomto priestore musí mať dostatočnú ochranu, aby bol v nevyhnutnom prípade bezpečne vyslobodený z priestoru. Druhý pracovník sa zdržuje mimo nebezpečného priestoru, trvalé kontroluje činnosť zvárača a je pripravený pri ohrození zvárača zasiahnuť. Ak druhý pracovník nemôže zvládnuť bez prerušenia dozor nad zváračom, musí byť prítomný ďalší pracovník.

Základné požiadavky pred začiatkom prác:

  • Pri zváraní musí zvárač použiť do zváračských okuliarov ochranné zváračské filtre.

  • Pred začatím práce so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu sa musí tesnosť hadíc a spojov preskúšať.

  • Bezprostredne pred začatím práce alebo po pracovnej prestávke, alebo ak je to potrebné aj počas zvárania so zvýšeným nebezpečenstvom otravy a zadusenia musí sa urobiť rozbor ovzdušia a musia


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: