Input:

Hodnotenie pracovného prostredia

23.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.07.4.1 Hodnotenie pracovného prostredia

Ing. Katarína Adamkovičová

Na pracoviskách sa vyskytujú faktory pracovného prostredia, ktoré za určitých podmienok môžu byť spojené so zvýšeným nebezpečenstvom poškodenia zdravia pracovníkov v súvislosti s výkonom práce a môžu závažne ovplyvniť zdravie pracujúcich ľudí.

V pracovnom prostredí (resp. v pracovnom procese) na pracovníka pôsobia rôzne faktory napr.

fyzikálne, chemické, biologické, fyziologické, psychosociálne a iné.

Každý jeden z nich môže predstavovať za určitých okolností a podmienok zdravotné riziko. Komplexné hodnotenie pracovného prostredia je významné pre posúdenie aj vzájomného spolupôsobenia jednotlivých faktorov na pracovníka pri pracovnej činnosti v pracovnom prostredí. Táto problematika sa niekedy nedoceňuje, hoci kvalita pracovných podmienok z hľadiska zdravia pracovníkov je nesmierne dôležitá pri súčasnom a predpokladanom vývoji dĺžky pracovného života.

Dlhodobým alebo opakovaným pôsobením faktorov na zamestnancov môže dôjsť k takému poškodeniu zdravia, že u týchto zamestnancov vznikne poškodenie zdravia v súvislosti s prácou a následne im je priznaná choroba z povolania.

Najčastejším faktorom pracovného prostredia vo výrobných priestoroch je jednoznačne dlhodobé vystavenie zamestnancov nadmernému hluku, ktoré môže spôsobiť chorobu z povolania – stratu sluchu z hluku, ďalším príkladom je napr. práca na montážnych linkách vo vynútenej polohe, s častým opakovaním jednotlivých úkonov s vynaložením sily, kde môže vzniknúť choroba z dlhodobého nadmerného (jednostranného) zaťaženia horných končatín; (a ďalšie).

Nie je jednoduché zistiť, či sa konkrétne pracovné prostredie vyznačuje takou kvalitou, ktorá by nemala žiadny, alebo len minimálny negatívny vplyv na zdravie človeka (pracovníka, zamestnanca).

Základným a prvoradým krokom hodnotenia pracovného prostredia je identifikácia samotných faktorov v pracovnom prostredí, posúdenie činností s výskytom jednotlivých faktorov (profesií, pracovných pozícií), vytypovanie fyzikálnych faktorov na zhodnotenie objektívnymi meraniami vrátane časovej expozície a porovnanie s najvyššími prípustnými hodnotami, ktoré sú v súlade s legislatívnymi požiadavkami, hodnotenie rizík (vypracovanie posudku o riziku – s kategorizáciou prác), navrhnutie a riešenie opatrení na zníženie vystavenia pracovníkov rizikovým faktorom (eliminácia-vylúčenie rizík, odstránenie rizík pri zdroji,  nahradenie nebezpečného menej nebezpečným atď.).

Ako z uvedeného vyplýva, posúdenie pracovných podmienok je odborná problematika, ktorej prioritou je zabezpečiť také pracovné podmienky, v ktorých nebude zvýšené ohrozenie zdravia pracovníkov (budú v súlade s legislatívnymi požiadavkami). Práve prevencia - predchádzanie vzniku poškodenia zdravia v súvislosti s výkonom práce je predmetom činnosti odboru preventívneho pracovného lekárstva.

Pre zamestnávateľov je táto prevencia dôležitá hlavne z ekonomického hľadiska. Keď sú na pracovisku vytvorené také pracovné podmienky, v ktorých nie sú prekračované najvyššie prípustné hodnoty jednotlivých faktorov, nie sú vyhlásené príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva rizikové práce, je znížená pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia prácou.

Z toho vyplýva, že zamestnávateľ má menšie náklady na rizikové príplatky, rekondičné pobyty, pripoistenie, preventívne lekárske prehliadky, zakúpenie účinných osobných ochranných pracovných pomôcok, zníženie praceneschopnosti a tiež náklady pri priznaní choroby z povolania.

Zamestnávatelia túto problematiku môžu riešiť prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby, ktorú si zabezpečia buď vlastnými zamestnancami, alebo dodávateľským spôsobom. Pracovná zdravotná služba vykonáva najmä dohľad nad pracovnými podmienkami, posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, poradenstvo zamerané na ochranu zdravia pri práci a predchádzanie vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou.

Po viacerých legislatívnych zmenách v súvislosti s povinnosťou zamestnávateľa zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu je Z.č. 289/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od 1.12.2017 aktuálny stav nasledovný:

  • - Zamestnávateľ je povinný - zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou; (Každý zamestnávateľ, nie sú určené počty zamestnancov alebo faktory v pracovnom prostredí).
  • - Zamestnávateľ zabezpečí posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a vypracovanie písomného posudku o riziku aj pri každej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika.
  • - Opakované posúdenie zdravotného rizika zamestnávateľ zabezpečuje na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do kategórie 2, 3 alebo 4. Frekvencia opakovaného posúdenia zdravotného rizika v kategórii 2 je raz za 18 mesiacov, v kategórii 3 a 4 je raz ročne. Na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do kategórie 1, zamestnávateľ nie je povinný zabezpečiť opakované posúdenie zdravotného rizika. (vypracovanie písomného posudku o riziku, ak pracovná zdravotná služba zistila takú zmenu pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika, alebo písomného záznamu o posúdení rizika, ak pracovná zdravotná služba nezistila zmenu pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika).
  • - Poskytnúť kópiu posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika zástupcom zamestnancov.
  • - Viesť a uchovávať evidenciu zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie pri expozícii faktorom práce a pracovného prostredia, ktorými sú hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie, elektromagnetické pole, ultrafialové žiarenie, infračervené žiarenie, laserové žiarenie, záťaž teplom, záťaž chladom, chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, biologické faktory, fyzická záťaž pri práci,

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: