Input:

Kvalifikačné požiadavky na zvárača a OOPP

18.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zváračské práce môžu vykonávať okrem prísne vymedzených pracovníkov len osoby, ktoré:

 • absolvovali výcvik a zložili skúšky,

 • dovŕšili vek 18 rokov,

 • sú zdravotne spôsobilé - doklad o odbornej lekárskej prehliadke,

 • majú platný zváračský preukaz,

 • organizácia ich týmito prácami poverila.

Ďalej zváračské práce môžu vykonávať:

Iným osobám, ak nespĺňajú uvedené požiadavky, je zakázané zvárať, rezať a manipulovať so zváracím zariadením. (Netýka sa to pracovníka, ktorý vykonáva bezpečnostné vypnutie zváracieho zdroja alebo zváracieho obvodu).

Zváračský preukaz a preukaz zváračského robotníka je platný, keď obsahuje:

 • potvrdenie povereného zváračského technológa o vykonaní periodického preskúšania podľa príslušných predpisov, pričom potvrdenie nie je staršie ako 2 roky,

 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, pričom lekárske prehliadky sa vykonávajú najmenej raz za 5 rokov a u osôb starších ako 50 rokov najmenej raz za 3 roky, ak organizácia neurčila podľa pracovných podmienok na príslušnom pracovisku iný interval lekárskych prehliadok,

 • potvrdenie zamestnávateľa vo zváračskom preukaze, resp. preukaze zváračského robotníka (tým zamestnávateľ prijal pracovníka aj na výkon zváračských prác).

Organizácia je povinná viesť evidenciu zváračov, aspoň raz za dva roky ich z bezpečnosti práce školiť a preskúšať, ale zápis do preukazu môže o tom robiť len zváračský technológ.

Každý zvárač povinne dostane od organizácie príslušnú bezpečnostnú normu.

Práce so zvýšeným nebezpečenstvom

Práce so zvýšeným nebezpečenstvom sú také práce, počas ktorých hrozí zvýšené nebezpečenstvo úrazu (elektrickým prúdom, popálením, zadusením, otravou) alebo trvalého poškodenia zdravia (zváračským aerosólom, žiarením, hlukom atď.), alebo požiaru, alebo výbuchu.

Sú to najmä práce:

 1. v uzavretých a tesných priestoroch (napr. tlakové nádoby, kotle, nádrže, podpalubie lodí a pod.);

 2. v mokrých, vlhkých alebo v horúcich podmienkach znižujúcich elektrický odpor ochranného odevu, pomôcok i pokožky ľudského tela;

 3. na nádobách, potrubiach a zariadeniach, ktoré sú znečistené, obsahovali alebo je podozrenie, že obsahovali látky ohrozujúce zdravie vrátane žieravín a toxických látok (napr. po odmasťovaní rozpúšťadlami na báze halogénových a alifatických uhľovodíkov, ako je trichlóretylén a pod.);

 4. v priestoroch s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu;

 5. na nádobách, potrubiach a zariadeniach pod tlakom alebo ktoré obsahovali horľavé alebo horenie

 6. podporujúce látky, alebo vnútri týchto nádob, potrubí a zariadení;

 7. pod vodou;

 8. v pracovnom ovzduší s prekročením priemerných hodnôt NPK-P alebo s prekročením prípustného množstva zváračských dymov v pracovnom ovzduší, pričom nie je prekročená ani pre jednu škodlivinu medzná hodnota NPK-P;

 9. v prostredí s vyššou intenzitou žiarenia, ako je hygienicky prípustná pre vysokofrekvenčné žiarenie, infračervené žiarenie, viditeľné žiarenie, ultrafialové žiarenie, ionizujúce žiarenie;

 10. na pracovisku s lasermi triedy III b a IV alebo s elektrónovým zváraním v atmosfére, ak technické

 11. opatrenia nevylučujú nebezpečenstvo zasiahnutia pracovníka priamym alebo odrazeným lúčom;

 12. pri ktorých ekvivalentná hladina hluku prekračuje najvyššiu prípustnú hladinu hluku.

Medzi práce so zvýšeným nebezpečenstvom sa môžu zaradiť aj tie, pri ktorých najväčšia prípustná dlhodobá rovnomerná zaťaž pracovníkov prekračuje limity stanovené STN 05 0600;

Pred začatím zváracích prác sa musí vyhodnotiť, či v priestoroch, v ktorých sa bude zvárať, ako aj v priľahlých priestoroch (nad, pod a vedľa) nepôjde o prácu so zvýšeným nebezpečenstvom.

Príkaz na vykonanie prác so zvýšeným nebezpečenstvom

Pri zvýšenom nebezpečenstve sa smie zvárať len na písomný príkaz a po vykonaní v ňom nariadených doplňujúcich bezpečnostných opatrení. Keď sa zmenia podmienky práce, alebo určení pracovníci, musí sa vystaviť nový príkaz. Za vystavenie písomného príkazu a za vykonanie nariadených doplňujúcich opatrení zodpovedá splnomocnený pracovník.

Bezpečnostné opatrenia stanovujú v príkaze pracovníci s odbornou spôsobilosťou v príslušnej oblasti. V príkaze musí byť vymedzená doba platnosti a stanovený dohľad ďalších pracovníkov (vrátane asistenčnej hliadky) na zabezpečenie ochrany pred zvýšeným nebezpečenstvom. Písomný príkaz môže byť pre opakovanú činnosť nahradený pracovným postupom, ktorý však nesmie byť v rozpore s bezpečnostnými ustanoveniami pre zváranie kovov.

Práce so zvýšením nebezpečenstvom sú tie, kde hrozí nebezpečenstvo otravy, požiaru, výbuchu, zadusenia a pri plazmovom zváraní aj voľné zváranie v priemyslových budovách, na montážach, v teréne a na stavbe, alebo pod prístreškom pri nepriaznivom počasí.

Sú to napr. práce:

 • v uzavretých a tesných priestoroch,

 • v miestach s nebezpečenstvom požiaru a výbuchu,

 • na nádobách, potrubiach a zariadeniach pod tlakom a v ich vnútri alebo ktoré obsahovali horľavé alebo horenie podporujúce látky acetylén, vodík, benzín, sírouhlík, kyslík, kyseliny a pod.!,

 • na nádobách, potrubiach a zariadeniach, ktoré sú znečistené, obsahovali / aj pri podozrení/ látky, ktoré môžu ohroziť zdravie vrátane žieravín a jedov,

 • pod vodou pri zváraní plazmou.

Tieto práce sa môžu vykonávať len na základe zvláštneho písomného povolenia, ktoré vydáva vedúci organizácie / alebo ním poverený pracovník a ktoré obsahuje potrebné opatrenia. Pred zváraním je pracovník, ktorý povolenie vydal, povinný presvedčiť sa o vykonaní opatrení.

Do uzavretých tesných priestorov nádrže, kotle a pod. sa musí zabezpečiť prívod čerstvého vzduchu, nie kyslík a odsávanie. Zvárača vybaveného ochranným opaskom a lanom zabezpečuje druhý pracovník oboznámený s podmienkami bezpečnosti práce, ktorý stojí mimo ohrozeného priestoru. Práca jednotlivca je zakázaná. Nádoby a zariadenia s nebezpečenstvom výbuchu sa najprv odvetrajú, vypláchnu neutralizačným roztokom a umiestnia tak, aby zvárané miesto bob v najvyššom mieste. Potom sa naplnia vodou alebo sa počas práce do nej vháňa vodná para alebo inertný plyn. Pri stanovovaní opatrení je potrebné pamätať aj na priľahlé priestory, kde tiež môže dôjsť k požiaru alebo výbuchu. Miesto zvárania sa musí kontrolovať počas práce, pri jej prerušení a aj po ukončení najmenej 8 hodín určeným pracovníkom.

Organizácia je povinná kontrolovať oblúkové zváracie zariadenia raz za polrok,


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: