Input:

Postup pri vzniku úrazu v roku 2020

27.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.08.9.1 Postup pri vzniku úrazu v roku 2020

Ing. Jozef Mikula, PhD.

Nerealizovanie alebo zanedbanie potrebných požiadaviek a povinností na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci môže mať za následok vznik nežiaducich situácií, ktorých výsledkom môže byť poškodenie zdravia zamestnanca, a to ľahšie, s trvalými následkami alebo smrť. Predpokladom prevencie takýchto udalostí je aj poznanie okolností, ktoré viedli k ich vzniku, zistenie príčin a zdrojov a ich analyzovanie.

Každý zamestnanec podľa § 17 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov je povinný bezodkladne oznámiť svojmu najbližšiemu nadriadenému vznik:

 • pracovného úrazu alebo služobného úrazu (ďalej len „pracovný úraz”), ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav,

 • iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa,

 • nebezpečnej udalosti.

Povinnosť oznámiť zamestnávateľovi vznik týchto udalosti má aj zamestnanec alebo fyzická osoba, ktorá bola svedkom vzniku uvedenej udalosti.

Pracovným úrazom je úraz podľa § 195 ods. 2 ZP Zákonníka práce definovaný ako poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh, v priamej súvislosti s ním alebo pri odvracaní škody hroziacej zamestnávateľovi nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov, služobný úraz je upravený pre jednotlivé kategórie, napríklad v zákone o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru.

Iný úraz je akýkoľvek úraz, ktorý nie je pracovným úrazom, ale ktorý utrpel zamestnanec na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa pri činnosti, ktorá nesúvisí s plnením jeho pracovných úloh, ani sa nestal v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh.

Postup zamestnávateľa:

 1. zistí príčinu a všetky okolnosti jeho vzniku, a to za účasti zamestnanca, ktorý utrpel registrovaný pracovný úraz, ak je to možné so zreteľom na jeho zdravotný stav, a za účasti príslušného zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť; v prípade smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví (ďalej len „závažný pracovný úraz”), zamestnávateľ je povinný prizvať k zisťovaniu príčin aj autorizovaného bezpečnostného technika,
 2. spísanie záznamu o vzniku registrovaného pracovného úrazu najneskôr do 4 dní po oznámení vzniku takéhoto úrazu podľa vyhlášky MPSVR SR č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze,
 3. prijatie a vykonanie potrebných opatrení na zabránenie vzniku ďalších podobných udalostí,
 4. nahlásenie vzniku pracovného úrazu vedeniu spoločnosti a technikovi BOZP,
 5. oznámiť vznik registrovaného pracovného úrazu zástupcom zamestnancov vrátane zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť,
 6. oznámiť vznik registrovaného pracovného úrazu príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru, ak ide o závažný pracovný úraz,
 7. príslušnému útvaru Policajného zboru, ak zistené skutočnosti nasvedčujú, že v súvislosti s pracovným úrazom bol spáchaný trestný čin,
 8. záznam o registrovanom pracovnom úraze do ôsmich dní odo dňa, keď sa o tomto pracovnom úraze dozvedel, zaslať príslušnému

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: