Input:

Posúdenie zdravotného rizika z expozície vibráciám

24.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.09.4.1 Posúdenie zdravotného rizika z expozície vibráciám

RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.

Riziko v dôsledku expozície vibráciám pri práci závisí od druhu prenosu vibrácií na zamestnanca. Preto sa hodnotenie vibrácií v pracovnom prostredí z hľadiska ochrany zdravia vykonáva v závislosti od toho, či ide o vibrácie prenášané na ruky alebo na celé telo, resp. sú vibrácie prenášané osobitným spôsobom.

Pri prenose vibrácií na sústavu ruka-rameno (prenos na ruky) vzniká riziko poškodenia cievnych, periférnych nervov, kĺbov a kostí. Pri prenose vibrácií na celé telo vzniká ohrozenie zdravia pri práci v dôsledku kývavých pohybov hlavy a vnútorných orgánov tela, alebo v dôsledku rezonancie týchto orgánov.

Dopad vibrácií na ľudský organizmus

V dôsledku dopadu vibrácií na ľudský organizmus dochádza k vzniku rezonancie ľudského organizmu.

Negatívny dopad vibrácií vzniká dvomi spôsobmi :

1. Poškodzovanie určitých častí tela a orgánov dôsledkom otrasov, úderov, alebo rázov. Uvedené pohyby spôsobujú ľudskému telu otrasy s nízkou frekvenciou, ale vysokou amplitúdou. Dané vibrácie otrasom majú oveľa nižší počet kmitov za sekundu, ale naproti tomu majú veľkú výchylku z pôvodnej rovnovážnej polohy.

2. Poškodzovanie zdravia dlhotrvajúcimi vibráciami s nízkou amplitúdou a vyššou frekvenciou (vysoko kmitočtové vibrácie). Uvedené vibrácie majú vysoký počet kmitov za sekundu, pri minimálnej odchýlke od rovnovážnej polohy.

Ochorenia zamestnancov, na ktorých vplývajú vibrácie ako škodlivý fyzikálny faktor, možno rozdeliť na tri základné skupiny :

1. Syndróm poškodenia periférnych ciev horných končatín (tzv. Raynaudov fenomén), ktoré sa prejavuje ako zreteľná subjektívna citlivosť na chlad, pocit oziabania, strnulosť rúk a nastáva zmena farby prstov do biela, ktorá je spôsobená zúžením ciev v končatinách, najmä koncov prstov. Zlepšenie daného stavu nastáva v teplom prostredí.

2. Ochorenie cievneho systému: vazoneuróza.

3. Syndróm poškodenia kostí, kĺbov, šliach a svalov.

Choroba z vibrácií ako je ochorenie kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín spôsobené vibráciou za podmienok vzniku, pri ktorých dochádza ku kontaktu so zdrojmi vibrácií sú evidované v „Zozname chorôb z povolania” a tiež sú uvedené v relevantných právnych predpisov (v SR v Prílohe č.1 k Zákonu č.461/2003v znení neskorších predpisov).

Pri posudzovaní zdravotného rizika z expozície vibráciám sa vychádza z :

1. poznatkov získaných z dohľadu nad pracovnými podmienkami:

  • opisu technologického a pracovného procesu, opisu zdrojov vibrácií, opisu organizácie práce v prevádzke, opisu pracovných činností jednotlivcov alebo skupiny zamestnancov alebo profesií a pod.

  • opisu polohy tela pri práci s vibrujúcim náradím a v prípade prenosu celkových vibrácií sa zohľadňuje aj druh vykonávanej práce (práca v sede, práca v stoji),

  • úrovne a časového charakteru vibrácií (opakované, prerušované), typu vibrácií (na ruky, celkové, miestne), z celkového trvania pôsobenia vibrácií v priebehu pracovnej zmeny.

  • hodnôt normalizovaného zrýchlenia vibrácií za menovitý 8 – hodinový pracovný deň podľa druhu prenosu napr. pre jednotlivých zamestnancov alebo skupinu zamestnancov (profesiu),

  • posúdenia zhody (súladu/nesúladu) výsledkov merania, tzn. z porovnania posudzovaných hodnôt výsledného normalizovaného zrýchlenia vibrácií aR,hv,8h pri prenose na ruky, posudzovaných hodnôt normalizovaného zrýchlenia vibrácií aR,w,8h pri prenose na celé telo alebo posudzovaných hodnôt normalizovaného zrýchlenia vibrácií aR,teq,8h pri miestnom prenose s akčnými a limitnými hodnotami podľa druhu prenosu uvedenými v prílohe č.2 k NV SR č.416/2005 Z.z.,

  • z vplyvu nízkej teploty vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu v prostredí výkonu prác najmä pri prenose vibrácií na ruky, alebo osobitných pracovných podmienok napr. poloha tela pri obsluhe samohybných strojov a pod.,

  • dostupnosti doplnkového vybavenia strojov a nástrojov na zníženie vibrácií a účinnosti OOPP pri prenose na ruky.

2. informácií získaných z dohľadu nad zdravím

  • lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci (preukázaní/ nepreukázaní zmeny zdravotného stavu zamestnancov),

  • informácií o zdravotnom riziku súvisiacom s expozíciou vibráciám (napr. prednášky, príspevky, publikácie , NAPO filmy a pod.)

Posudok o zdravotnom riziku

Na základe komplexného hodnotenia zdravotných rizík na prevádzke, či na pracovisku sa vypracuje posudok o zdravotnom riziku. Zamestnávatelia sú povinní tento posudok pravidelne aktualizovať, najmä po uskutočnení zmien v technológiách, prípadne ak výsledky preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci preukázali zmeny zdravotného stavu zamestnancov.

Posudok o zdravotnom riziku vrátane návrhu na zaradenie zamestnancov do kategórií práce podľa vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov predkladá zamestnávateľ príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.

Tab.1 Zaradenie prác do kategórií u škodlivého faktora pracovného prostredia - vibrácie

Vibrácie 
Kategória Charakteristika prác 
1. Práce, pri ktorých je predpoklad, že hodnoty normalizovaného zrýchlenia vibrácií neprekračujú 0,5-násobok akčných hodnôt expozície vibráciám  
2. Práce, pri ktorých nie sú prekročené akčné hodnoty expozície vibráciám, ale hodnoty normalizovaného zrýchlenia vibrácií prekračujú 0,5-násobok akčných hodnôt expozície vibráciám.  
3. a) Práce, pri ktorých sú prekročené akčné hodnoty expozície vibráciám, ale hodnoty normalizovaného zrýchlenia vibrácií neprekračujú 1,5-násobok akčných hodnôt expozície vibráciám.b) Práce, pri ktorých hodnota normalizovaného zrýchlenia vibrácií zodpovedá kritériám kategórie 2 a súčasne spolupôsobia ďalšie faktory práce a pracovného prostredia, najmä dlhodobé, nadmerné a jednostranné zaťaženie končatín, chlad, vlhkosť, ktoré môžu poškodiť zdravie.c) Práce, pri ktorých hodnota normalizovaného zrýchlenia vibrácií zodpovedá kritériám kategórie 2 a zisťujú sa zdravotné zmeny u zamestnancov vo vzťahu k pôsobeniu vibrácií.  
4. a) Práce, pri ktorých hodnoty normalizovaného zrýchlenia vibrácií prekračujú 1,5-násobok akčných hodnôt expozície vibráciám.
b) Práce, pri ktorých hodnota normalizovaného zrýchlenia vibrácií zodpovedá kritériám kategórie 3 a súčasne spolupôsobia ďalšie faktory práce a pracovného prostredia, najmä dlhodobé, nadmerné a jednostranné zaťaženie končatín, chlad, vlhkosť, ktoré môžu poškodiť zdravie.
c) Práce, pri ktorých hodnota normalizovaného zrýchlenia vibrácií zodpovedá kritériám kategórie 3 a zisťujú sa zdravotné zmeny u zamestnancov vo vzťahu k pôsobeniu vibrácií.  

Záznamy o výsledkoch meraní expozície a riadenie zdravotných rizík

S procesom posudzovania a komplexného hodnotenia


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: