Input:

Práca vo výškach v roku 2019

23.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.08.9.1 Práca vo výškach v roku 2019

Ing. Jozef Mikula, PhD.

Prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou môžeme najjednoduchšie definovať ako pohyb, prácu či inú činnosť osoby, pri ktorej je daná osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Pri takýchto prácach akákoľvek malá nepozornosť či nedostatočné zabezpečenie tak môže ohroziť tak samotného pracovníka, ktorý prácu vykonáva či ľudí v jeho okolí. Z tohto dôvodu je potrebné uistiť sa, že prácu vykonávajú iba osoby na to spôsobilé, s potrebným školením a sú použité všetky potrebné osobné či kolektívne ochranné prostriedky.

Legislatívny rámec

Problematika práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou je regulovaná nasledovnými legislatívnymi predpismi:

 1. Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukladá povinnosť zamestnávateľovi poveriť prácou vo výškach alebo nad voľnou hĺbkou iba pracovníka s platným preukazom na vykonávanie takejto činnosti.
  • - § 6 zákona č. 124/2006 Z. z., povinnosti zamestnávateľa
 2. Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z.o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, ktorá ustanovuje postup pri plánovaní prác vo výškach.
  • - § 5 ods. 2 kontrola pracovného prostriedku
 3. Vyhláška č. 147/2013 Z. z.ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činnosti:
  • - § 3 vyhlášky č. 147/2013 Z. z., oboznamovanie a informovanie
  • - § 14 vyhlášky č. 147/2013 Z. z., práca vo výške a nad voľnou hĺbkou
  • - Príloha č. 6 vyhlášky č. 147/2013 Z. z., podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výške a nad voľnou hĺbkou

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou (bez použitia špeciálnej horolezeckej a speologickej techniky) je akákoľvek práca:

 • - vo výške nad 1,5 m., ak nemožno pracovať z pevnej a bezpečnej pracovnej podlahy,
 • - z pohyblivej pracovnej plošiny,
 • - z rebríka vo výške nad 5 m,
 • - pri zemných prácach s výkopom hlbším ako 1,3 m.
 1. Fyzická osoba môže vykonávať montáž a demontáž lešenia len na základe platného preukazu lešenára.
 2. Fyzická osoba môže vykonávať práce vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky len na základe platného preukazu na prácu vo výške vykonávanú špeciálnou horolezeckou a speleologickou technikou.
 3. Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výške a nad voľnou hĺbkou sú uvedené v prílohe č. 6.

Kolektívne zabezpečenie a osobné ochranné pracovné prostriedky

Pracovníci, ktorí pracujú vo výške 1,5 m alebo viac musia byť chránení kolektívnym zabezpečením (napr.: lešenie, zábradlia, siete) alebo osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami proti pádu (skratka OOPP - systémy na zachytenie pádu, lanový prístup, pracovné polohovanie).

Kolektívne zabezpečenie má prednosť pred osobnými ochrannými prostriedkami. Malo by byť použité všade tam, kde je to možné a praktické.

OOPP sa väčšinou skladajú z kotviacich bodov alebo systémov, spojovacích prostriedkov (karabíny, slučky...), tlmiča a zachytávača pádu a celotelového postroja. Ak sa používa metóda lanového prístupu (horolezecká metóda), je systém OOPP zložitejší.

OOPP vybavenie slúži k jedinému cieľu - bezpečnému zastaveniu pádu, teda zabrániť zraneniu pracovníka. Samozrejme ochranné prostriedky fungujú iba ak sú správne použité


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: