Input:

Projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby (PBS)

4.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.01.10.1 Projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby (PBS)

Mgr. Kristína Iudita Kmety

Úvod

Požiarna bezpečnosť je veľmi dôležitým prvkom pre každú stavbu. Cieľom jednotlivých opatrení je zabezpečiť čo najvyššiu ochranu života, majetku a ľudského života v prípade požiaru.

Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, definuje požiar ako každé nežiadúce horenie, ktoré spôsobí alebo má potenciál spôsobiž ohrozenie života, zdravia a poškodenie majetku či životného prostredia. Z tohto dôvodu, v zmysle ustanovení stavebného zákona č. 50/1976 v znení neskorších predpisov, je stavbu potrebné navrhnúť a zhotoviť tak, aby sa v prípade požiaru:

  1. počas určitého času zachovala nosnosť konštrukcie
  2. obmedzila tvorba a šírenie ohňa a dymu v stavbe
  3. obmedzilo sa šírenie požiaru na susedné stavby
  4. osoby nachádzajúce sa v stavbe z nej mohli bezpečne uniknúť, alebo byť zachránené iným spôsobom
  5. zohľadnila bezpečnosť zasahujúcich záchranných zložiek

Každá fyzická osoba, fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá mení účel stavby, rekonštruuje alebo sa chystá budovať novú stavbu musí podľa § 4 písm. k) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov riešiť a dodržiavať požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavby. Pre účely určenia všetkých požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť stavby sa vypracúva projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby (používa sa aj označenie PBS, požiarny projekt, dokumentácia PBS, požiarny projekt, riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby, RPBS, resp. projekt požiarnej ochrany).

Bez projektu PBS nie je možné získať kladné územné rozhodnutie, stavebné povolenie a nie je možné objekt úspešne skolaudovať. Projekt PBS je potrebné zaslať aj na Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru na schválenie. Výnimkou v tomto prípade sú jednoduché a drobné stavby, pre ktoré nie je potrebné žiadať o stanovisko Hasičský a záchranný zbor. Táto výnimka však nemení povinnosť fyzickej alebo právnickej osoby zabezpečiť aby sa pri uskutočňovaní stavby a pri jej užívaní, ako aj pri zmene v užívaní stavby riešili a dodržiavali požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavby; mohla by byť týmto vážne ohrozená bezpečnosť pri prípadnom požiari. Bližšie informácie týkajúce sa obsahu riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby sú uvedené v prílohe č. 7 Vyhláška č. 121/2002 o požiarnej prevencií v znení novely č. 259/2009 a č. 202/2015. Príloha č. 8 tej istej vyhlášky poskytuje viac informácií k posudzovaniu stavby v rámci kolaudačného konania.

Čo je obsahom projektu PBS ?

V zmysle hlavnej vykonávacej vyhlášky zákona č. 314/2001 pre navrhovanie požiarnej bezpečnosi stavby č. 94/2004, § 2, projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby má obsahovať nasledovné časti :

a) požiarnotechnicka charakteristika stavby, klad určenie požiarnej ̌ky stavby a konštrukč celku stavby, členenie na požiarne plochy požiarnych a dovo počet podlaž v požiarnom určenie požiarneho zaťaženia a požiarneho rizika požiarnych

b) technicke podmienky protipožiarnej bezpečnosti konštrukcii , stanovenie stupňa protipožiarnej bezpečnosti, stanovenie požiadaviek na požiarne deliace konštrukcie, konštrukcie, zabezpeč stabilitu stavby, konštrukcie a konštrukcie z hľadiska požiarnej odolnosti a vyhotovenia, požiadavky na pož zariadenie, požiarne deliacu konštrukciu, za š požiaru po povrchu konš z konš striech a podhľadov, vyhotovenie požiarnych

c) stanovenie počtu osôb v stavbe a riešenie u nikovy ch ciest a evakua cie osôb a zvierat, dimenzovanie počtu, š a ̌ok u ciest, dispozič riešenie, vyhotovenie, vybavenie a vetranie ch u ciest, možnosti osôb a zvierat,

d) odstupove vzdialenosti, klad porovnanie požiarne nebezpeč priestorov stavieb a exis stavieb, umiestnenie stavby v požiarne nebezpečnom


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: