Input:

Uznávanie odborných spôsobilostí občanov členských štátov Európskej únie v roku 2020

27.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.08.4.2 Uznávanie odborných spôsobilostí občanov členských štátov Európskej únie v roku 2020

Ing. Jozef Mikula, PhD.

Národný inšpektorát práce (ďalej „NIP”) ako príslušný správny orgán podľa § 6 ods. 1 písm. e) a § 21 ods. 3 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydal rozhodnutie o uznaní odbornej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá je občanom členského štátu Európskej únie, na vykonávanie činností, na ktorú osobitný predpis požaduje odbornú spôsobilosť.

Odborné spôsobilosti, ktoré má NIP v kompetencii uznávať, sú uvedené v § 16 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. s konkretizáciou v prílohe č. 1a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.”). Zároveň sú tieto činností bližšie špecifikované vo vyhláške Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti a vo vyhláške Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov. Taktiež sú to odborné spôsobilosti v zmysle § 23 a § 24 zákona č. 124/2006 Z. z.

Pre uznanie odbornej spôsobilosti je potrebné, aby žiadateľ poslal písomnú žiadosť adresovanú na NIP, Masarykova 10, 040 01 Košice, s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, dátumu, podpisu žiadateľa a s uvedením odbornej spôsobilosti, ktorú žiada uznať. Žiadosť musí byť napísaná v zmysle zákona o štátnom jazyku v slovenčine, resp. v češtine, ak žiada o uznanie odbornej spôsobilosti občan Českej republiky. K žiadosti je potrebné priložiť overenú kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti (resp. iné súvisiace doklady), úradný preklad dokladu o odbornej spôsobilosti (úradný preklad sa v súlade so zákonom o štátnom jazyku nevyžaduje od občana Českej republiky) a kópiu dokladu totožnosti, pričom vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej spôsobilosti je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 16,50 EUR, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti. Pri žiadosti o uznanie odbornej spôsobilosti regulovanej na území


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: