Input:

Oboznamovanie a informovanie zamestnancov v roku 2020

27.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.08.4.1 Oboznamovanie a informovanie zamestnancov v roku 2020

Ing. Jozef Mikula, PhD.

Zamestnávateľ podľa § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť a poskytnúť vhodným spôsobom a zrozumiteľne potrebné informácie o nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri práci a v súvislosti s ňou môžu vyskytnúť, a o výsledkoch posúdenia rizika a i.

Kto môže oboznamovať a informovať zamestnancov?

Zamestnávateľ podľa § 7 ods. 1) zákona č. 124/2006 Z. z. oboznamuje zamestnancov osobne alebo prostredníctvom vlastných zamestnancov, alebo fyzickej osoby, alebo právnickej osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce.


Môže bezpečnostný technik samostatne, ako fyzická osoba - podnikateľ - vykonávať oboznamovanie a informovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov prostredníctvom oprávnenia na výchovu a vzdelávanie?

Samostatne ako fyzická osoba - podnikateľ - nemôže. Nespĺňa podmienku podľa prílohy č. 2a zákona, ktorá požaduje odbornú spôsobilosť autorizovaného bezpečnostného technika, odbornú prax autorizovaného bezpečnostného technika najmenej tri roky v predchádzajúcich siedmich rokoch a lektorskú spôsobilosť.


Môže bezpečnostný technik prostredníctvom oprávnenia na výchovu a vzdelávanie vydaného inej fyzickej alebo právnickej osobe vykonávať oboznamovanie a informovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov?

Len za podmienky, že bude u inej osoby, ktorá má vydané oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v činnosti 01.1, zaradený ako školiteľ v postavení iná odborne spôsobilá osoba, a preukáže platné osvedčenie bezpečnostného technika, tri roky odbornej praxe bezpečnostného technika v predchádzajúcich siedmich rokoch a lektorskú spôsobilosť.


Čo v prípade, ak som autorizovaný bezpečnostný technik a nemám ešte odbornú prax autorizovaného bezpečnostného technika najmenej tri roky. Môžem prostredníctvom oprávnenia na výchovu a vzdelávanie vydaného inej fyzickej alebo právnickej osobe vykonávať oboznamovanie a informovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov?

Len za podmienky, že bude u inej osoby, ktorá má vydané oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v činnosti 01.1 zaradený ako školiteľ v postavení iná odborne spôsobilá osoba a preukáže platné osvedčenie


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: