Input:

Obsluha zdvíhacích VTZ a oboznamovanie so zariadeniami v roku 2020

27.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.08.9.5 Obsluha zdvíhacích VTZ a oboznamovanie so zariadeniami v roku 2020

Ing. Jozef Mikula, PhD.


Chcel by som sa spýtať, v akej periodicite treba robiť oboznamovanie v zmysle § 17 ods. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. - obsluha zdvíhacích zariadení. Ide o skupinu Bd 3- servisné zdvíhacie zariadenia na zdvíhanie automobilov. Malo by to byť pravidelne, no minimálne raz za 2 roky?

Ako dlho by malo trvať oboznamovanie? Koľko hodín? Oboznamovanie by malo byť ukončené aj preukázateľným overením znalostí?

Odpoveď:

Podľa § 17 ods. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.

Obsluhovať vyhradené technické zariadenie, na ktoré nie je predpísané vlastniť preukaz vydaný inšpektorátom práce, môže osoba, ktorá má písomný doklad o overení odborných vedomostí vyhotovený revíznym technikom, ktorý vlastní osvedčenie na príslušný rozsah vyhradeného technického zariadenia.

Podľa § 12 ods. 2 písm. h) zákona č. 124/2006 Z. z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zamestnanec povinný zúčastňovať sa na vzdelávaní a podrobiť sa overovaniu jeho znalostí.

Z uvedeného vyplýva, že oboznamovanie musí byť ukončené overením znalostí, samozrejme, preukázateľným overením. O spôsobe overovania (ústne, písomne alebo ich kombinácia), rozhodne revízny technik.

Takéto vzdelávanie nepodlieha režimu vyhlášky č. 356/2007 Z. z. prílohy 03.2, keďže toto sa vyžaduje len pre výchovu a vzdelávanie osôb na obsluhu mobilného žeriava výložníkového typu a vežového žeriava výložníkového typu a na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 1,5 m, t. j., nevzťahuje sa naň ani stanovený časový rozsah.

Takéto vzdelávanie nepodlieha ani režimu vyhlášky č. 356/2007 Z. z. pre všeobecné vzdelávania, keďže táto vyhláška podľa § 3 ods. 2 požaduje, aby záverečné overovanie vedomostí sa vykonalo pred skúšobnou komisiou, ktorá má najmenej troch členov, čo vyhláška č. 508/2009 Z. z. nepožaduje.

Podľa § 7 ods. 5 zákona č. 124/2006


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: