Input:

Osobné ochranné pracovné prostriedky skladníka v mraziarňach v roku 2020

27.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.08.9.4 Osobné ochranné pracovné prostriedky skladníka v mraziarňach v roku 2020

Ing. Jozef Mikula, PhD.


Chcel by som sa spýtať, že na aké OOPP má nárok skladník v mraziarňach. Prevažná časť pracovnej zmeny sa vykonáva pri teplote 23 stupňov. Môže byť aj zvýšený nárok na obmenu OOPP?

Odpoveď:

Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) pôsobia ako bariéra vložená medzi nebezpečenstvo a telo zamestnanca alebo jeho jednotlivé časti, ktorá eliminuje účinky nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu, práce a pracovného prostredia na bezpečnú a zdravie nepoškodzujúcu úroveň. OOPP nie je len technický prostriedok určený na ochranu, ale aj ochranná masť, olej alebo emulzia.

Úlohou zamestnávateľa je určiť, aké OOPP budú zamestnanci nosiť a používať na ochranu pred neodstrániteľnými nebezpečenstvami, ale aj vydať pokyny upravujúce spôsoby zaobchádzania s OOPP.

Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z.§ 6 ods. 2 ZBOZP hovorí:

Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prostredníctvom osobných ochranných pracovných prostriedkov je zamestnávateľ povinný:

a) vypracovať zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov na základe posúdenia rizika a hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného prostredia,

b) bezplatne poskytovať zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky a viesť evidenciu o ich poskytnutí,

c) udržiavať osobné ochranné pracovné prostriedky v používateľnom a funkčnom stave a dbať o ich riadne používanie.

teda:

- Zamestnávateľ poskytuje osobné ochranné pracovné prostriedky podľa


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: