Input:

Pitný režim na pracovisku v roku 2020

27.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.08.9.3 Pitný režim na pracovisku v roku 2020

Ing. Jozef Mikula, PhD.

Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť pre svojich zamestnancov pitný režim, je stanovená v niekoľkých právnych predpisoch:

 1. V § 6 Všeobecné povinnosti zamestnávateľa, odseku 3, písmena b, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde sa hovorí:

Zamestnávateľ je povinný bezplatne:

 • zabezpečovať zamestnancom pitný režim, ak to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, a poskytovať umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky potrebné na zabezpečenie telesnej hygieny;

 • zabezpečovanie pitného režimu je zamestnávateľ povinný upraviť vnútorným predpisom.

 1. V § 37 Ochrana zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci, odsek 2, písmeno c), kde sa hovorí, že zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pracovné podmienky zamestnancov tak, aby nebola prekračovaná únosná tepelná záťaž na pracoviskách, na ktorých nemožno dodržať prípustné hodnoty faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy z dôvodu tepelnej záťaže z technológie, ako aj na iných pracoviskách počas dní, keď teplota vonkajšieho vzduchu nameraná v tieni presahuje 30oC.
 2. V § 7 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci sa hovorí:
  • - Pitný režim pri záťaži teplom je dopĺňanie dostatočného množstva tekutín a minerálnych látok stratených pri práci do organizmu.
  • - Zamestnávateľ zabezpečuje pri záťaži teplom zamestnancovi na svoje náklady pitnú vodu na mieste výkonu práce alebo na inom vhodnom mieste určenom vnútorným predpisom zamestnávateľa.

Zamestnávateľ pri záťaži teplom zamestnancovi, ktorý vykonáva dlhodobú prácu podľa prílohy č. 1 k vyhláške č. 99/2016 Z. z. „TRIEDY PRÁCE PODĽA CELKOVÉHO ENERGETICKÉHO VÝDAJA” zaradenú v triede 1b až 4, poskytuje na svoje náklady aj minerálne nápoje, ktorými sa doplnia tekutiny a minerálne látky stratené potením a dýchaním,

 • - ak sú splnené podmienky na úpravu času práce podľa § 4 Únosná záťaž teplom pri práci príslušnej vyhlášky, ochranné a preventívne opatrenia pri záťaži teplom alebo ak sa predpokladá takáto úprava času práce, alebo
 • - pri dlhodobej práci na vonkajšom pracovisku počas mimoriadne teplých dní.
Trieda práce Energetický výdaj
qM [W · m
-2] 
Príklady činností 
1 1a ≤ 80   Sedenie: ľahká administratívna práca (písanie, práca na počítači, kreslenie, účtovníctvo, kancelárska práca).  

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: