Input:

Vybrané technické zariadenia na železnici budú považované za vyhradené technické zariadenia a budú spadať pod dozor orgánov inšpekcie práce - zmena od 2. polroka 2020

27.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.08.9.2 Vybrané technické zariadenia na železnici budú považované za vyhradené technické zariadenia a budú spadať pod dozor orgánov inšpekcie práce – zmena od 2. polroka 2020

Ing. Jozef Mikula, PhD.

Dňa 1. 7. 2020 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 180/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (ďalej „novelizovaná vyhláška č. 205/2010 Z. z.”).

Táto zmena prináša nové požiadavky na technické zariadenia, na odbornú spôsobilosť osôb vykonávajúcich kontroly technického stavu nižšie uvedených technických zariadení na železniciach a na vykonávanie dozoru nad týmito zariadeniami orgánmi inšpekcie práce.

Odborné prehliadky a odborné skúšky budú oprávnení na týchto VTZ vykonávať len revízni technici s osvedčením vydaným v súlade s § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Úradné skúšky na týchto zariadeniach budú vykonávať osoby oprávnené na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa § 14 zákona č. 124/2006 Z. z. Ďalšie lehoty odborných prehliadok a skúšok a lehoty úradných skúšok budú plynúť podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Dozor nad dodržiavaním požiadaviek vyhlášky č. 508/2009 Z. z.vykonávajú inšpektoráty prácenie orgány štátnej správy vo veciach dráh.

Osoby oprávnené vykonávať odborné prehliadky a skúšky na určených zariadeniach podľa novelizovanej vyhlášky č. 205/2010 Z. z. budú odborne spôsobilé vykonávať odborné prehliadky a skúšky na VTZ až po získaní osvedčenia revízneho technika podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. Doterajšia prax im bude uznaná.

V súlade s § 33a ods. 3 novelizovanej vyhlášky č. 205/2010 Z. z. určené zariadenia:

 1. pohyblivé schody a pohyblivé chodníky,
 2. osobné výťahy,
 3. nákladné výťahy,
 4. pohyblivé plošiny pre osoby so zníženou mobilitou, ktoré nie sú súčasťou dráhových vozidiel,
 5. regálové zakladače,
 6. plynovody v budovách, plynové spotrebiče pre domácnosť s výkonom do 50 kW, tlakové stanice na skvapalnený vykurovací plyn v budovách,
 7. zariadenia na skladovanie plynov, plynojemy,
 8. zariadenie na plnenie a vyprázdňovanie nádob plynov vrátane železničných cisterien a tlakové stanice plynov (batériové, so zásobníkmi) (nad 10 m3/h),
 9. zariadenie na skvapalňovanie alebo odparovanie plynov a tlakové stanice plynov (do 10 m3/hod) a zariadenia pracujúce s inými technickými a nebezpečnými plynmi,
 10. zariadenia na znižovanie alebo zvyšovanie tlaku plynov,
 11. strednotlakové a

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: